Gopi Geet – The Gopīs’ Songs of Separation in Sanskrit – Hindi and English

Spread the love
॥ गोपीगीतम् ॥
गोप्य ऊचुः ।
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः
    श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
दयित दृश्यतां दिक्षु तावका-
    स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १॥
शरदुदाशये साधुजातस-
    त्सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा ।
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका
    वरद निघ्नतो नेह किं वधः ॥ २॥
विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसा-
    द्वर्षमारुताद्वैद्युतानलात् ।
वृषमयात्मजाद्विश्वतोभया-
    दृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३॥
न खलु गोपिकानन्दनो भवा-
    नखिलदेहिनामन्तरात्मदृक् ।
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये
    सख उदेयिवान्सात्वतां कुले ॥ ४॥
विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते
    चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् ।
करसरोरुहं कान्त कामदं
    शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥ ५॥
व्रजजनार्तिहन्वीर योषितां
    निजजनस्मयध्वंसनस्मित ।
भज सखे भवत्किंकरीः स्म नो
    जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६॥
प्रणतदेहिनां पापकर्शनं
    तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ।
फणिफणार्पितं ते पदांबुजं
    कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम् ॥ ७॥
मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया
    बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण ।
विधिकरीरिमा वीर मुह्यती-
    रधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः ॥ ८॥
तव कथामृतं तप्तजीवनं
    कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं
    भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९॥
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं
    विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् ।
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः
    कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १०॥
चलसि यद्व्रजाच्चारयन्पशून्
    नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् ।
शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः
    कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ११॥
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलै-
    र्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् ।
घनरजस्वलं दर्शयन्मुहु-
    र्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२॥
प्रणतकामदं पद्मजार्चितं
    धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ।
चरणपङ्कजं शंतमं च ते
    रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥ १३॥
सुरतवर्धनं शोकनाशनं
    स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम् ।
इतररागविस्मारणं नृणां
    वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥ १४॥
अटति यद्भवानह्नि काननं
    त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् ।
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते
    जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्दृशाम् ॥ १५॥
पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवा-
    नतिविलङ्घ्य तेऽन्त्यच्युतागताः ।
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः
    कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥ १६॥
रहसि संविदं हृच्छयोदयं
    प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् ।
बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते
    मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ॥ १७॥
व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते
    वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् ।
त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां
    स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् ॥ १८॥
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेष
    भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ।
तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित्
    कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥ १९॥
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥

ŚB 10.32.1

श्रीशुक उवाच
इति गोप्य: प्रगायन्त्य: प्रलपन्त्यश्च चित्रधा ।
रुरुदु: सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा: ॥ १ ॥

ŚB 10.32.2

तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुज: ।

पीताम्बरधर: स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ: ॥ २ ॥

Bhagavata Purana

(Section: Canto 10 Chapter 31 Verses 1 to 19)

(1)

gopya ūcuḥ

jayati te ‘dhikaṁ janmanā vrajaḥ

śrayata indirā śaśvad atra hi

dayita dṛśyatāṁ dikṣu tāvakās

tvayi dhṛtāsavas tvāṁ vicinvate

 

(2)

śarad-udāśaye sādhu-jāta-sat-

sarasijodara-śrī-muṣā dṛśā

surata-nātha te ‘śulka-dāsikā

vara-da nighnato neha kiṁ vadhaḥ

 

(3)

viṣa-jalāpyayād vyāla-rākṣasād

varṣa-mārutād vaidyutānalāt

vṛṣa-mayātmajād viśvato bhayād

ṛṣabha te vayaṁ rakṣitā muhuḥ

 

(4)

na khalu gopīkā-nandano bhavān

akhila-dehinām antarātma-dṛk

vikhanasārthito viśva-guptaye

sakha udeyivān sātvatāṁ kule

 

(5)

viracitābhayaṁ vṛṣṇi-dhūrya te

caraṇam īyuṣāṁ saṁsṛter bhayāt

kara-saroruhaṁ kānta kāma-daṁ

śirasi dhehi naḥ śrī-kara-graham

 

(6)

vraja-janārti-han vīra yoṣitāṁ

nija-jana-smaya-dhvaṁsana-smita

bhaja sakhe bhavat-kińkarīḥ sma no

jalaruhānanaṁ cāru darśaya

 

(7)

praṇata-dehināṁ pāpa-karṣaṇaṁ

tṛṇa-carānugaṁ śrī-niketanam

phaṇi-phaṇārpitaṁ te padāmbujaṁ

kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛc-chayam

 

(8)

madhurayā girā valgu-vākyayā

budha-manojshayā puṣkarekṣaṇa

vidhi-karīr imā vīra muhyatīr

adhara-sīdhunāpyāyayasva naḥ

 

(9)

tava kathāmṛtaṁ tapta-jīvanaṁ

kavibhir īḍitaṁ kalmaṣāpaham

śravaṇa-mańgalaṁ śrīmad ātataṁ

bhuvi gṛṇanti ye bhūri-dā janāḥ

 

(10)

prahasitaṁ priya-prema-vīkṣaṇaṁ

viharaṇaṁ ca te dhyāna-mańgalam

rahasi saṁvido yā hṛdi spṛśaḥ

kuhaka no manaḥ kṣobhayanti hi

 

(11)

calasi yad vrajāc cārayan paśūn

nalina-sundaraṁ nātha te padam

śila-tṛṇāńkuraiḥ sīdatīti naḥ

kalilatāṁ manaḥ kānta gacchati

 

(12)

dina-parikṣaye nīla-kuntalair

vanaruhānanaṁ bibhrad āvṛtam

ghana-rajasvalaṁ darśayan muhur

manasi naḥ smaraṁ vīra yacchasi

 

(13)

praṇata-kāma-daṁ padmajārcitaṁ

dharaṇi-maṇḍanaṁ dhyeyam āpadi

caraṇa-pańkajaṁ śantamaṁ ca te

ramaṇa naḥ staneṣv arpayādhi-han

 

(14)

surata-vardhanaṁ śoka-nāśanaṁ

svarita-veṇunā suṣṭhu cumbitam

itara-rāga-vismāraṇaṁ nṛṇāṁ

vitara vīra nas te ‘dharāmṛtam

 

(15)

aṭati yad bhavān ahni kānanaṁ

truṭi yugāyate tvām apaśyatām

kuṭila-kuntalaṁ śrī-mukhaṁ ca te

jaḍa udīkṣatāṁ pakṣma-kṛd dṛśām

 

(16)

pati-sutānvaya-bhrātṛ-bāndhavān

ativilańghya te ‘nty acyutāgatāḥ

gati-vidas tavodgīta-mohitāḥ

kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi

 

(17)

rahasi saṁvidaṁ hṛc-chayodayaṁ

prahasitānanaṁ prema-vīkṣaṇam

bṛhad-uraḥ śriyo vīkṣya dhāma te

muhur ati-spṛhā muhyate manaḥ

 

(18)

vraja-vanaukasāṁ vyaktir ańga te

vṛjina-hantry alaṁ viśva-mańgalam

tyaja manāk ca nas tvat-spṛhātmanāṁ

sva-jana-hṛd-rujāṁ yan niṣūdanam

 

(19)

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu

bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu

tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit

kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ

śrī-śuka uvāca
iti gopyaḥ pragāyantyaḥ
pralapantyaś ca citradhā
ruruduḥ su-svaraṁ rājan
kṛṣṇa-darśana-lālasāḥ

Translation

Śukadeva Gosvāmī said: O King, having thus sung and spoken their hearts out in various charming ways, the gopīs began to weep loudly. They were very eager to see Lord Kṛṣṇa.

 

tāsām āvirabhūc chauriḥ

smayamāna-mukhāmbujaḥ

pītāmbara-dharaḥ sragvī

sākṣān manmatha-manmathaḥ

Translation

Then Lord Kṛṣṇa, a smile on His lotus face, appeared before the gopīs. Wearing a garland and a yellow garment, He directly appeared as one who can bewilder the mind of Cupid, who himself bewilders the minds of ordinary people.

 

TRANSLATION

 

1) The gopīs said: O beloved, Your birth in the land of Vraja has made it exceedingly glorious, and thus Indirā, the goddess of fortune, always resides here. It is only for Your sake that we, Your devoted servants, maintain our lives. We have been searching everywhere for You, so please show Yourself to us.

 

2) O Lord of love, in beauty Your glance excels the whorl of the finest, most perfectly formed lotus within the autumn pond. O bestower of benedictions, You are killing the maidservants who have given themselves to You freely, without any price. Isn’t this murder?

 

3) O greatest of personalities, You have repeatedly saved us from all kinds of danger —from poisoned water, from the terrible man-eater Agha, from the great rains, from the wind demon, from the fiery thunderbolt of Indra, from the bull demon and from the son of Maya Dānava.

 

4) You are not actually the son of the gopī Yaśodā, O friend, but rather the indwelling witness in the hearts of all embodied souls. Because Lord Brahmā prayed for You to come and protect the universe, You have now appeared in the Sātvata dynasty.

 

5) O best of the Vṛṣṇis, Your lotuslike hand, which holds the hand of the goddess of fortune, grants fearlessness to those who approach Your feet out of fear of material existence. O lover, please place that wish-fulfilling lotus hand on our heads.

 

6) O You who destroy the suffering of Vraja’s people, O hero of all women, Your smile shatters the false pride of Your devotees. Please, dear friend, accept us as Your maidservants and show us Your beautiful lotus face.

 

7) Your lotus feet destroy the past sins of all embodied souls who surrender to them. Those feet follow after the cows in the pastures and are the eternal abode of the goddess of fortune. Since You once put those feet on the hoods of the great serpent Kāliya, please place them upon our breasts and tear away the lust in our hearts.

 

8) O lotus-eyed one, Your sweet voice and charming words, which attract the minds of the intelligent, are bewildering us more and more. Our dear hero, please revive Your maidservants with the nectar of Your lips.

 

9) The nectar of Your words and the descriptions of Your activities are the life and soul of those suffering in this material world. These narrations, transmitted by learned sages, eradicate one’s sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Certainly those who spread the message of Godhead are most munificent.

 

10) Your smiles, Your sweet, loving glances, the intimate pastimes and confidential talks we enjoyed with You — all these are auspicious to meditate upon, and they touch our hearts. But at the same time, O deceiver, they very much agitate our minds.

 

11) Dear master, dear lover, when You leave the cowherd village to herd the cows, our minds are disturbed with the thought that Your feet, more beautiful than a lotus, will be pricked by the spiked husks of grain and the rough grass and plants.

 

12) At the end of the day You repeatedly show us Your lotus face, covered with dark blue locks ofhair and thickly powdered with dust. Thus, O hero, You arouse lusty desires in our minds.

 

13) Your lotus feet, which are worshiped by Lord Brahmā, fulfill the desires of all who bow down to them. They are the ornament of the earth, they give the highest satisfaction, and in times of danger they are the appropriate object of meditation. O lover, O destroyer of anxiety, please put those lotus feet upon our breasts.

 

14) O hero, kindly distribute to us the nectar of Your lips, which enhances conjugal pleasure and vanquishes grief. That nectar is thoroughly relished by Your vibrating flute and makes people forget any other attachment.

 

15) When You go off to the forest during the day, a tiny fraction of a second becomes like a millennium for us because we cannot see You. And even when we can eagerly look upon Your beautiful face, so lovely with its adornment of curly locks, our pleasure is hindered by our eyelids, which were fashioned by the foolish creator.

 

16) Dear Acyuta, You know very well why we have come here. Who but a cheater like You would abandon young women who come to see Him in the middle of the night, enchanted by the loud song of His flute? Just to see You, we have completely rejected our husbands, children, ancestors, brothers and other relatives.

 

17) Our minds are repeatedly bewildered as we think of the intimate conversations we had with You in secret, feel the rise of lust in our hearts and remember Your smiling face, Your loving glances and Your broad chest, the resting place of the goddess of fortune. Thus we experience the most severe hankering for You.

 

18) O beloved, Your all-auspicious appearance vanquishes the distress of those living in Vraja’s forests. Our minds long for Your association. Please give to us just a bit of that medicine, which counteracts the disease in Your devotees’ hearts.

 

19) O dearly beloved! Your lotus feet are so soft that we place them gently on our breasts, fearing that Your feet will be hurt. Our life rests only in You. Our minds, therefore, are filled with anxiety that Your tender feet might be wounded by pebbles as You roam about on the forest path.

ŚB 10.32.1

श्रीशुक उवाच
इति गोप्य: प्रगायन्त्य: प्रलपन्त्यश्च चित्रधा ।
रुरुदु: सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा: ॥ १ ॥
śrī-śuka uvāca
iti gopyaḥ pragāyantyaḥ
pralapantyaś ca citradhā
ruruduḥ su-svaraṁ rājan
kṛṣṇa-darśana-lālasāḥ

Synonyms

śrīśukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; iti — thus, as related above; gopyaḥ — the gopīspragāyantyaḥ — singing forth; pralapantyaḥ — speaking forth; ca — and; citradhā — in various charming ways; ruruduḥ — they cried; susvaram — loudly; rājan — O King; kṛṣṇadarśana — for the sight of Kṛṣṇa; lālasāḥ — hankering.

Translation

Śukadeva Gosvāmī said: O King, having thus sung and spoken their hearts out in various charming ways, the gopīs began to weep loudly. They were very eager to see Lord Kṛṣṇa.

ŚB 10.32.2

तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुज: ।

पीताम्बरधर: स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ: ॥ २ ॥

tāsām āvirabhūc chauriḥ

smayamāna-mukhāmbujaḥ

pītāmbara-dharaḥ sragvī

sākṣān manmatha-manmathaḥ

Synonyms

tāsām — before them; āvirabhūt — He appeared; śauriḥ — Lord Kṛṣṇa; smayamāna — smiling; mukha — His face; ambujaḥ — lotuslike; pīta — yellow; ambara — a garment; dharaḥ — wearing; srak-vī — wearing a flower garland; sākṣāt — directly; man-matha — of Cupid (who bewilders the mind); man — of the mind; mathaḥ — the bewilderer.

 

Translation

Then Lord Kṛṣṇa, a smile on His lotus face, appeared before the gopīs. Wearing a garland and a yellow garment, He directly appeared as one who can bewilder the mind of Cupid, who himself bewilders the minds of ordinary people